Localization   CN |  EN |  ES |  HI |  RU |  VI

Hãy để chúng tôi giúp quý vị trở lại bình thường

Việc thanh toán hóa đơn có thể khiến quý vị căng thẳng, nhưng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Nhà (Home Energy Lifeline Program, HELP) của PSE có thể hỗ trợ các khách hàng dân cư trong việc thanh toán các hóa đơn điện hoặc gas. Nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ áp dụng một khoản tín dụng tối đa là $1,000 vào tài khoản của quý vị. Quý vị hãy bắt đầu nộp đơn đăng ký để nhận được sự trợ giúp cần thiết. Sau đó, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ cộng đồng địa phương của quý vị để hoàn tất đơn đăng ký cho chương trình HELP.

Bước 1: Điều kiệnBước 1: Điều kiện

 

Bước 2: Tài liệuBước 2: Tài liệu

Quý vị sẽ cần cung cấp những thông tin sau cho cuộc hẹn với đại lý dịch vụ của mình:

  • Giấy tờ tùy thân có ảnh
  • Tài liệu thu nhập phù hợp từ bảng bên dưới

Nếu quý vị nhận được:
Sau đó, cung cấp các tài liệu sau:

Thu nhập An Sinh Xã Hội / SSI / SSD
Thư nhận hỗ trợ năm hiện tại

Thu nhập kiếm được
Các phiếu lương 1-3 tháng trước tháng hiện tại

Thu nhập hưu trí / lương hưu
Thư nhận hỗ trợ năm hiện tại hoặc bảng sao kê ngân hàng 1-3 tháng

Trợ cấp tiền mặt của DSHS (TANF / GAU)
Thư nhận hỗ trợ năm hiện tại

Tiền cấp dưỡng nuôi con / thu nhập tiền mặt
Bản tự khai trong đơn đăng ký

Cổ tức / tiền lãi
Bảng sao kê ngân hàng 1-3 tháng trước tháng hiện tại

Tự kinh doanh / thu nhập khác
Đại lý dịch vụ sẽ cung cấp một mẫu đơn để tự khai báo

Hộ gia đình không có thu nhập
Đại lý dịch vụ sẽ cung cấp một mẫu đơn cho hộ gia đình không có thu nhập

Các mục ở trên là ví dụ về các tài liệu cần thiết để đăng ký cho chương trình HELP. Đại lý dịch vụ địa phương của quý vị có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung dựa trên tình hình cá nhân của quý vị.

 

Bước 3: Nộp đơn đăng kýBước 3: Nộp đơn đăng ký

Nếu quý vị có tài khoản kỹ thuật số của PSE, quý vị có thể bắt đầu đăng ký. Quý vị cũng có thể bắt đầu quá trình đăng ký với đại lý dịch vụ địa phương của quý vị.

 

Các Tùy Chọn Hỗ Trợ Khác

Chúng tôi có các chương trình hỗ trợ hóa đơn khác, các chương trình nâng cấp tại nhà (weatherization), cùng với thông tin về các chương trình của liên bang và phi lợi nhuận