Hướng Dẫn Về Thu Nhập Cho Chương Trình Hỗ Trợ Hóa Đơn COVID, LIHEAP, Quỹ Mái Ấm (Warm Home Fund), và Thời Tiết Hóa (Weatherization)

Localization   CN |  EN |  ES |  HI |  RU |  VI

Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp từ các chương trình Hỗ Trợ Hóa Đơn COVID, LIHEAP, Quỹ Mái Ấm (Warm Home Fund), hoặc Thời Tiết Hóa (Weatherization) nếu thu nhập ròng hàng tháng của quý vị không vượt quá mức thu nhập đủ điều kiện dưới đây. Hỗ trợ có thể được cung cấp cho cả hóa đơn ga và điện.

Chỉ nên sử dụng hướng dẫn về điều kiện thu nhập này để tham khảo. Hãy liên hệ với PSE (1-888-225-5773) nếu quý vị có thắc mắc về chương trình Hỗ Trợ Hóa Đơn COVID, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị nếu có thắc mắc về chương trình LIHEAP hoặc Thời Tiết Hóa (Weatherization), và liên hệ với Salvation Army về Quỹ Mái Ấm (Warm Home Fund).


Số Người Trong Hộ Gia Đình

Chương Trình Hỗ Trợ Hóa Đơn COVID
Thu Nhập Ròng Hàng Tháng Tối Đa của Hộ Gia Đình
(Có hiệu lực đến ngày 30/9/22)

Chương Trình LIHEAP của Liên Bang
Thu Nhập Ròng Hàng Tháng Đủ Điều Kiện
(Có hiệu lực từ ngày 1/10/21— ngày 30/9/22)

Chương Trình Quỹ Mái Ấm (Warm Home Fund)
Thu Nhập Ròng Hàng Tháng Tối Đa của Hộ Gia Đình
(Có hiệu lực đến hết ngày 30/9/22)

1

$2,147

$1,610

$2,147

2

$2,903

$2,178

$2,903

3

$3,660

$2,745

$3,660

4

$4,417

$3,313

$4,417

5

$5,173

$3,880

$5,173

6

$5,930

$4,448

$5,930

7

$6,687

$5,015

$6,687

8

$7,443

$5,583

$7,443

9

$8,200

$6,150

$8,200

10

$8,957

$6,718

$8,957

 

1

$2,147

$1,610

$2,147

$2,646

2

$2,903

$2,178

$2,903

$3,460

3

$3,660

$2,745

$3,660

$4,274

4

$4,417

$3,313

$4,417

$5,088

5

$5,173

$3,880

$5,173

$5,903

6

$5,930

$4,448

$5,930

$6,717

7

$6,687

$5,015

$6,687

$6,869

8

$7,443

$5,583

$7,443

$7,443

9

$8,200

$6,150

$8,200

$8,200

10

$8,957

$6,718

$8,957

$8,957