Lãnh đạo

Đội ngũ quản lý của Puget Sound Energy làm việc chặt chẽ với Hội đồng quản trị của chúng tôi để mang lại tương lai năng lượng cho bạn.

Lãnh đạo Kipp 07 21

Mary E. Kipp

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Mary E. Kipp được bổ nhiệm làm chủ tịch của PSE vào tháng 8 năm 2019 và Giám đốc điều hành vào tháng 1 năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của bà, PSE đang hướng tới mục tiêu đầy khát vọng trở thành một công ty năng lượng Beyond Net Zero Carbon vào năm 2045, nhắm mục tiêu giảm lượng khí thải carbon xuống mức 0 ròng và vượt ra ngoài mục tiêu đó bằng cách giúp các lĩnh vực khác cho phép giảm lượng carbon trên toàn tiểu bang Washington

.
Show More
Aaron August

Aaron August

Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc khách hàng và chuyển đổi

Aaron August là phó chủ tịch cấp cao, giám đốc khách hàng và chuyển đổi của Puget Sound Energy (PSE).

Aaron chịu trách nhiệm giám sát các nhóm Quản lý Năng lượng Khách hàng, Dịch vụ Kinh doanh, Phát triển Sản phẩm Mới và Giải pháp Khách hàng của chúng tôi.

Show More
Kim Colier

Kim Collier

Phó Chủ tịch, Giám đốc Nhân sự

Kim Collier là phó chủ tịch kiêm giám đốc nhân sự của Puget Sound Energy (PSE). Dưới sự lãnh đạo của cô, PSE tập trung vào việc duy trì và thu hút nhân tài, trải nghiệm nhân viên và đảm bảo PSE có văn hóa hòa nhập và lực lượng lao động đa dạng, có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng của chúng tôi

.
Show More

Dan Doyle

Giám đốc tài chính

Dan Doyle là Giám đốc Tài chính của Puget Sound Energy và công ty mẹ có trụ sở tại Washington, Puget Energy. Dan từng là Giám đốc tài chính và phó chủ tịch cấp cao của PSE từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 6

năm 2021.
Show More
Lãnh đạo Jacobs

Josh Jacobs

Phó Chủ tịch, Chiến lược và Kế hoạch Năng lượng Sạch

Josh là phó chủ tịch Chiến lược và Kế hoạch Năng lượng Sạch cho Puget Sound Energy.

Dưới sự chỉ đạo của Josh, PSE đang hướng tới mục tiêu đầy khát vọng trở thành một công ty năng lượng Beyond Net Zero Carbon vào năm 2045. Ông chịu trách nhiệm về các chức năng lập kế hoạch tài nguyên của PSE, chức năng lập kế hoạch hệ thống, dịch vụ truyền tải, thực hiện các chương trình để đáp ứng Đạo luật Chuyển đổi Năng lượng Sạch của Washington và cách tiếp cận của PSE đối với việc khử cacbon của hệ thống phân phối khí đốt tự nhiên

.
Show More

Lorna Lübbe

Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc phát triển bền vững và cố vấn chung

Lorna Luebbe là phó chủ tịch cấp cao, giám đốc phát triển bền vững và cố vấn chung cho PSE. Cô chịu trách nhiệm về các nỗ lực Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của PSE và tiến bộ hướng tới mục tiêu vượt ra ngoài không carbon ròng của PSE. Lorna cũng xử lý các vụ kiện phức tạp và các vấn đề pháp lý khác thay mặt cho PSE

.
Show More

Jon Piliaris

Phó Chủ tịch, Các vấn đề pháp lý

Jon Piliaris là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề quy định của Puget Sound Energy (PSE).

Jon Piliaris là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề quy định của Puget Sound Energy (PSE). Jon có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc tính toán tỷ lệ tiện ích, chiến lược quy định và phát triển chính sách ở cấp khu vực, tiểu bang và liên bang. Trong năm năm qua, Jon đã từng là giám đốc các vấn đề quy định của PSE.

Show More
Craig Pospishil

Craig Pospishil

Phó Chủ tịch, Phát triển Kinh doanh và Sáp nhập & Mua lại

Craig Popisil là phó chủ tịch phát triển kinh doanh và sáp nhập & mua lại của Puget Sound Energy.

Show More
Ron Roberts, Phó Chủ tịch, Cung cấp năng lượng

Ron Robert's

Phó chủ tịch cấp cao về tài nguyên năng lượng

Ron Robertslà phó chủ tịch cấp cao về Tài nguyên Năng lượng cho Puget Sound Energy. Ron chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng, lập kế hoạch năng lượng, phát triển kinh doanh, an toàn, tiêu chuẩn và đào tạo hoạt động của PSE. Ông cũng giám sát Puget LNG, một công ty con của Puget Energy. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Ron từng là phó chủ tịch phụ trách cung cấp năng lượng của PSE

.
Show More
Matt Steuerwalt

Matt Steuerwalt

Phó Chủ tịch cấp cao, Đối ngoại

Matt Steuerwalt là phó chủ tịch cấp cao về các vấn đề đối ngoại của Puget Sound Energy.

Matt đã có hơn hai thập kỷ làm việc trong khu vực công và tư nhân về các vấn đề chính sách phức tạp. Ông gia nhập PSE từ Insight Strategic Partners, một công ty các vấn đề công có trụ sở tại Seattle chuyên về quan hệ chính phủ, chính sách công

và truyền thông chiến lược.
Show More
Luca Daughton

Simon Upton

Giám đốc Thông tin

Simon Upton là giám đốc thông tin của PSE. Ông gia nhập PSE vào tháng 3 năm 2023, mang đến chuyên môn sâu dẫn đầu các hoạt động CNTT và kinh doanh trong ngành ngân hàng được quản lý chặt chẽ

.
Show More
Michelle Vargo

Michelle Vargo

Phó chủ tịch cấp cao về hoạt động năng lượng

Michelle Vargo là phó chủ tịch cấp cao về Hoạt động Năng lượng của Puget Sound Energy, chịu trách nhiệm về hoạt động khí đốt và điện, các dự án kỹ thuật, khách hàng và hệ thống, giảm thiểu và ứng phó cháy rừng cũng như các dịch vụ chia sẻ của công ty.

Show More