Gần bản tin bỏ lỡ

Xem tóm tắt các sự cố nơi nhân viên cứu hỏa và cảnh sát gần như bị thương do khí tự nhiên hoặc điện — và làm thế nào có thể tránh được thương tích.