Phòng tin tức

Newsroom của PSE là nguồn tin tức về Puget Sound Energy. Đọc thông cáo báo chí, bài viết, tìm thông tin liên lạc cho nhóm truyền thông của chúng tôi và tải xuống bản đồ khu vực dịch vụ của chúng tôi. Xem thư viện phương tiện của chúng tôi tại đây.

CÂU HỎI VỀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG - CHỈ DÀNH CHO NEWS MEDIA:

CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG - DÀNH CHO KHÁCH HÀNG PSE: