Thị trường mất cân bằng năng lượng

Puget Sound Energy công bố ngày 5 tháng 3 năm 2015, rằng nó sẽ tham gia vào một Thị trường mất cân bằng năng lượng (EIM) do Nhà điều hành Hệ thống độc lập California (ISO) điều hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2016.

Thông tin cho khách hàng truyền tải và các bên liên quan


Puget Sound Energy sẽ bắt đầu một quá trình bên liên quan cho các khách hàng truyền tải và các bên liên quan khác liên quan đến thị trường mất cân bằng năng lượng. Khi nó được khởi xướng, thông báo cho các phiên họp bên liên quan và các ngày quan trọng khác cho quy trình các bên liên quan của Puget Sound Energy có thể được tìm thấy trên trang web của OASIS: http://www.oatioasis.com/psei/

Thông tin bổ sung về EIM có thể được tìm thấy trên trang web ISO của California: http://www.caiso.com/informed/Pages/StakeholderProcesses/EnergyImbalanceMarket.aspx

eim map