Cấp phép Hydro

Cấp phép Hydro là gì?

Hai trong số các dự án thủy điện của Puget Sound Energy, Baker River và Snoqualmie Falls, thuộc thẩm quyền của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC).

Theo Đạo luật Điện lực Liên bang năm 1920, FERC có thẩm quyền độc quyền cấp phép cho tất cả các dự án thủy điện phi liên bang nằm trên các tuyến đường thủy có thể điều hướng hoặc vùng đất liên bang. Giấy phép mới thường được cấp trong khoảng thời gian từ 30 đến 50 năm.

Giấy phép sông Baker

PSE nhận được giấy phép FERC 50 năm mới cho Dự án Sông Baker vào tháng 10 năm 2008.

Xem thêm

Cấp phép thác Snoqualmie

PSE nhận được giấy phép FERC 40 năm mới cho Dự án Snoqualmie Falls vào tháng 6 năm 2004.

Xem thêm