Đánh giá tin tức và hồ sơ

Thông báo cho bạn

Chúng tôi muốn bạn biết về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy tin tức và hồ sơ tỷ giá hiện tại của chúng tôi.


Các thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ điện và khí đốt tự nhiên của bạn

  • Tìm hiểu thêm về hồ sơ Điều chỉnh Chi phí Điện được đề xuất để thay đổi tỷ lệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023. (5/1)
  • Tìm hiểu thêm về Phí Chương trình Bảo tồn, Điều chỉnh Thuế Tài sản và Hồ sơ Phân tách Doanh thu được đề xuất để thay đổi tỷ lệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. (4/1)

Thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Tóm tắt Giá và Tờ rơi của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin hữu ích tại trang web của Ủy ban Giao thông và Tiện ích tiểu bang.