Thuế điện & quy tắc

Mức thuế và quy định của chúng tôi được chấp thuận bởi Ủy ban Tiện ích và Giao thông vận tải (UTC). Ngoài việc có sẵn ở đây, các mức thuế hiện đang có hiệu lực đang được nộp với UTC.

Hiện nay hiệu quả mức thuế suất điện

Tài liệu tóm tắt bao gồm ảnh hưởng của tất cả các lịch trình tỷ lệ bổ sung ngoại trừ Schedule 81, Điều chỉnh thuế thành phố, nếu có.

Các tài liệu sau đây cung cấp chi tiết về mức giá tiện ích của bạn với tư cách là khách hàng PSE. Giá trong phần sau có thể được điều chỉnh theo lịch trình khác có thể áp dụng.