kiểm tra

Đạo đức của chúng tôi: Chúng tôi làm những gì đúng

Trong gần 150 năm, PSE đã phục vụ khách hàng và cộng đồng trên khắp tiểu bang Washington. Chúng tôi cam kết cung cấp năng lượng sạch, an toàn, đáng tin cậy, giá cả phải chăng và công bằng. Chúng tôi hiểu vai trò cơ bản của việc tuân thủ và đạo đức trong việc này

.

Trong khi đóng vai trò của mình trong các cộng đồng mà chúng tôi đang sống và phục vụ, chúng tôi giữ cho bản thân và các nhà cung cấp của mình tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt. Chương trình đạo đức của chúng tôi bao gồm một loạt các chủ đề nhưng có thể được tóm tắt thành một câu đơn giản: chúng tôi làm những gì đúng. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn này trong các nhiệm vụ hàng ngày của mình, phục vụ một cách công bằng, trung thực và đàng hoàng, tận dụng các nguồn lực như Đường dây trợ giúp đạo đức và Quy tắc ứng xử của chúng tôi

.

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử của chúng tôi phác thảo cách chúng tôi mong đợi tất cả nhân viên của mình tiến hành kinh doanh theo tinh thần các giá trị của chúng tôi: làm điều đúng đắn, chúng tôi ủng hộ nhau và mọi người đều có tiếng nói.

Báo cáo mối quan tâm

Chúng tôi khuyến khích nhân viên, nhà thầu, khách hàng và công chúng báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào.

Đường dây trợ giúp đạo đức:
1-866-236-4PSE (4773)


Nộp báo cáo trực tuyến:
pse.alertline.com

  • Người gọi có thể ẩn danh
  • Được vận hành bởi nhà cung cấp bên thứ ba
  • Các cá nhân sẽ có thể theo dõi và cung cấp thêm thông tin
  • Các báo cáo sẽ được xem xét bởi các cán bộ thích hợp và Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị về các xu hướng và các vấn đề rộng hơn
  • Có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
  • Thông tin được báo cáo cho PSE và điều tra để xác định hành động thích hợp