Điều khoản & Điều kiện

Lần sửa đổi lần cuối: 9 Tháng Mười Một 2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) chỉ áp dụng cho việc truy cập và sử dụng các trang web và ứng dụng di động (gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi Puget Sound Energy, Inc. và Puget Energy (gọi chung là “công ty” hoặc “chúng tôi”) cũng như bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào khác liên kết đến các Điều khoản này. Các Điều khoản này không thay đổi theo bất kỳ hình thức bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với công ty về sản phẩm, dịch vụ khác hoặc cách khác, cũng không thay đổi quyền và nghĩa vụ của bạn hoặc công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Tiện ích và Giao thông Washington, bao gồm giá, dịch vụ tiện ích, cơ sở vật chất và thực tiễn của Puget Sound Energy.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các điều khoản khác nhau hoặc bổ sung liên quan đến một số Dịch vụ, và các điều khoản khác nhau hoặc bổ sung đó sẽ trở thành một phần của thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó. Nếu có xung đột giữa các Điều khoản này và các điều khoản bổ sung, các điều khoản bổ sung sẽ kiểm soát xung đột đó.

Công ty bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi đó, chẳng hạn như bằng cách sửa đổi ngày ở đầu các Điều khoản này, cung cấp thông báo thông qua Dịch vụ hoặc gửi thông báo cho bạn. Các Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải ban đầu. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dịch vụ, vui lòng gửi các câu hỏi đó đến: customercare@pse.com.

Chính sách bảo mật

Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách công ty sử dụng, thu thập và chia sẻ thông tin về bạn.

Đủ điều kiện

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, (a) tất cả các tham chiếu đến “bạn” trong các Điều khoản này sẽ bao gồm cá nhân hoặc tổ chức đó, (b) bạn đại diện cho rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho người đó hoặc tổ chức đó, và (c) trong trường hợp bạn hoặc cá nhân hoặc tổ chức vi phạm các Điều khoản này, cá nhân hoặc tổ chức đồng ý chịu trách nhiệm với công ty.

Tài khoản người dùng và bảo mật tài khoản

Bạn có thể cần phải đăng ký một tài khoản để truy cập một số tính năng hoặc khu vực nhất định của Dịch vụ. Nếu bạn đăng ký một tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin tài khoản chính xác và cập nhật kịp thời thông tin này nếu nó thay đổi. Bạn cũng phải duy trì sự bảo mật của tài khoản của bạn và kịp thời thông báo cho chúng tôi nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ rằng ai đó đã truy cập tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn cho phép người khác sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của những người dùng đó xảy ra liên quan đến tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền đòi lại tên người dùng, bao gồm thay mặt cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân có khiếu nại pháp lý, bao gồm cả quyền thương hiệu, trong những tên người dùng đó.

Quyền sở hữu; Giấy phép hạn chế

Trừ khi được chỉ định khác, các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, logo công ty, và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video và nội dung khác, cũng như việc lựa chọn và sắp xếp các dịch vụ đó, thuộc sở hữu của công ty hoặc bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ theo cả luật Hoa Kỳ và nước ngoài. Trừ khi được nêu rõ trong các Điều khoản này, tất cả các quyền trong và đối với Dịch vụ được bảo lưu bởi chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi. Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, bạn được cấp một giấy phép giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể sao chép và in bằng điện tử để sao chép các phần của Dịch vụ cho mục đích thông tin.

Hành vi bị cấm

Bạn chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình khi sử dụng Dịch vụ. Bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc hợp đồng hiện hành nào, cũng như bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền của chúng tôi hoặc quyền của bất kỳ người dùng nào khác. Ví dụ, bạn sẽ không:

  • Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người dùng khác mà không có sự cho phép của người dùng đó và công ty;
  • Bán hoặc bán lại Dịch vụ;
  • Sao chép, tái tạo, phân phối, thực hiện công khai hoặc hiển thị công khai tất cả hoặc các phần của Dịch vụ, trừ khi được chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi cho phép rõ ràng;
  • Sửa đổi Dịch vụ, xóa bất kỳ thông báo hoặc nhãn hiệu quyền sở hữu nào, hoặc thực hiện bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Dịch vụ;
  • Sử dụng Dịch vụ ngoài mục đích dự định của họ và theo bất kỳ cách nào có thể can thiệp, phá vỡ, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ức chế người dùng khác tận hưởng đầy đủ Dịch vụ hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm giảm chức năng của Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Kỹ thuật đảo ngược bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ hoặc làm bất cứ điều gì có thể khám phá mã nguồn hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ của chúng tôi;
  • Sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot hoặc các phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự được thiết kế để cạo hoặc trích xuất dữ liệu từ Dịch vụ;
  • Phát triển hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng nào tương tác với Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
  • Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, hoặc tham gia, khuyến khích hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản này.

Thương hiệu

Các nhãn hiệu cho Puget Sound Energy, Puget Energy, Puget Sound Energy và Puget Energy, và bất kỳ sản phẩm hoặc tên dịch vụ hoặc khẩu hiệu nào có trong Dịch vụ, là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của công ty và bên cấp phép của chúng tôi, và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và kịch bản là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, và/hoặc trang phục thương mại của công ty, và có thể không được sao chép, bắt chước, hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. Tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo được đề cập ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho công ty, các nhà thầu độc lập của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn, và mỗi giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ, từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, chi phí và chi phí của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ vụ kiện, yêu cầu hoặc khiếu nại thực tế hoặc bị đe dọa đối với công ty chúng tôi và/hoặc nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, hoặc tư vấn, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của bạn, vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Đệ trình

Bạn đồng ý rằng bất kỳ tài liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch, ghi chú, bản vẽ, tài liệu gốc hoặc sáng tạo hoặc thông tin khác, do bạn cung cấp dưới hình thức e-mail hoặc gửi cho công ty, là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của công ty. Công ty sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế các tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Việc gửi bất kỳ tài liệu nào cho công ty, bao gồm việc đăng tải tài liệu lên bất kỳ diễn đàn hoặc khu vực tương tác nào, không thể hủy ngang từ bỏ bất kỳ và tất cả “quyền đạo đức” trong các tài liệu đó, bao gồm cả quyền của cha con và tính toàn vẹn.

Nội dung và dịch vụ của bên thứ ba

Công ty có thể cung cấp các liên kết đến các trang web và nội dung của bên thứ ba (“nội dung của bên thứ ba”) như một dịch vụ cho những người quan tâm đến thông tin này. Công ty không giám sát hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung của bên thứ ba hoặc các trang web của bên thứ ba. Công ty không xác nhận hoặc áp dụng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào và không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Công ty không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào chứa trong đó và không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xem xét bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào. Việc bạn sử dụng các liên kết này và nội dung của bên thứ ba chứa trong đó là rủi ro của riêng bạn. Các giao dịch hoặc thư từ của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào chỉ giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào đó.

Văn bản (SMS) Điều khoản Dịch vụ Twilio Short Codes

Khi bạn chọn tham gia dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo để xác nhận đăng ký của bạn. Tỷ lệ tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng. Số lượng văn bản mỗi tháng sẽ thay đổi tùy theo thông báo đã chọn. Nhắn “HELP” để được trợ giúp. Văn bản “STOP” để hủy bỏ.

Bạn có thể hủy dịch vụ này bất cứ lúc nào. Chỉ cần trả lời bất kỳ văn bản nào với STOP. Sau khi bạn gửi tin nhắn “STOP” cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn trả lời để xác nhận rằng bạn đã hủy đăng ký. Sau đó, bạn sẽ không còn nhận được tin nhắn từ chúng tôi nữa. Nếu bạn muốn tham gia một lần nữa, chỉ cần đăng ký như bạn đã làm và chúng tôi sẽ bắt đầu gửi tin nhắn cho bạn một lần nữa.

Nếu bất cứ lúc nào bạn quên những từ khóa nào được hỗ trợ, hãy trả lời bất kỳ văn bản nào bằng “TRỢ GIÚP”. Sau khi bạn gửi thông báo “HELP” cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như cách hủy đăng ký.

Thông báo PSE có sẵn cho văn bản (SMS): Thông báo hóa đơn, Nhắc nhở hóa đơn, sự cố và các thông báo về Tài khoản & Dịch vụ.

Các

hãng tham gia: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Boost Mobile, MetroPC, Virgin Mobile, Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), Epic, Cross, Mobile Element (Wireless Flat) (Điện thoại Elkhart), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Không dây (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated hoặc CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTELOS, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation), Ngón tay cái, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, và West Central (WC hoặc 5 Star Wireless).

Hãng vận chuyển không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị trì hoãn hoặc không được gửi.

Đối với tất cả các câu hỏi về các dịch vụ được cung cấp bởi mã ngắn này, bạn có thể trả lời bất kỳ văn bản nào với HELP hoặc gọi PSE tại 1-888-225-5773.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng đọc chính sách bảo mật của PSE và chính sách bảo mật Twilio.

Tuyên bố hướng về phía trước

Dịch vụ, cùng với bất kỳ tài liệu nào do công ty phát hành và có sẵn thông qua Dịch vụ, chứa các tuyên bố cấu thành các tuyên bố tương lai trong ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố đó xuất hiện ở một số nơi trong Dịch vụ cùng với bất kỳ tài liệu nào do công ty phát hành và có sẵn thông qua Dịch vụ và có thể được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai như “tin”, “mong đợi”, “kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “dự đoán” hoặc các tuyên bố tương tự hoặc các biến thể khác của chúng. Các báo cáo tương lai như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, các báo cáo được đưa ra về chi phí hoạt động trong tương lai, chi phí vốn, dòng tiền, cải tiến cơ sở hạ tầng, hệ thống phân phối và bổ sung và hiệu quả hoạt động, ước tính bán hàng và thu nhập hoặc xu hướng và kế hoạch mở rộng và dự báo. Những tuyên bố tương lai này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và theo bản chất của chúng liên quan đến những rủi ro bên trong và bên ngoài đã biết và chưa biết, không chắc chắn và các yếu tố khác có thể làm cho kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tựu khác biệt về mặt vật chất so với những gì thể hiện hoặc ngụ ý. Thông tin có trong báo cáo thường niên gần đây nhất của công ty cho các cổ đông, bao gồm thông tin được bao gồm trong phần có chú thích “Thảo luận và phân tích của quản lý”, cũng như các thông tin khác được bao gồm dưới chú thích “Các yếu tố rủi ro” trong hồ sơ công ty khác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, xác định các yếu tố quan trọng có thể gây ra kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu đó không được thực hiện. Công ty cam kết không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày tuyên bố đó được đưa ra.

Thông tin trong thông cáo báo chí do công ty phát hành không được coi là chính xác hoặc cập nhật ngoại trừ ngày công bố được đăng tải. Công ty không có ý định cập nhật, và đặc biệt từ chối bất kỳ nhiệm vụ cập nhật, các thông tin trong các thông cáo báo chí. Trong phạm vi bất kỳ thông tin nào trong đó có tầm nhìn về phía trước, thông tin này được dự định phù hợp với bến cảng an toàn cho các tuyên bố tương lai, và có thể chịu rủi ro vật chất.

Điều khoản dành cho người dùng mua hàng tại Cửa hàng trực tuyến ShoppSE

Phần này áp dụng cho bạn nếu bạn mua hàng hóa, chẳng hạn như vòi hoa sen hoặc bóng đèn, từ cửa hàng trực tuyến ShoppSE của chúng tôi (“Cửa hàng PSE”). Chỉ có thẻ tín dụng hợp lệ và các phương thức thanh toán khác mà chúng tôi chấp nhận được mới có thể được sử dụng để mua hàng tại Cửa hàng PSE. Tất cả giá được hiển thị bằng đô la Mỹ. Số tiền đến hạn có thể bao gồm thuế, phí vận chuyển và xử lý, và bất kỳ khoản tiền nào khác được mô tả trong quá trình thanh toán. Tất cả các mặt hàng đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, và chúng tôi có quyền áp đặt giới hạn số lượng đối với bất kỳ đơn hàng nào, từ chối tất cả hoặc một phần của đơn đặt hàng và ngừng bán bất kỳ hàng hóa nào mà không cần thông báo, ngay cả khi bạn đã đặt hàng của mình. Tất cả giá cả và các khoản phí khác (chẳng hạn như vận chuyển và xử lý) có thể thay đổi mà không cần thông báo, và bạn đồng ý rằng thuế có thể được điều chỉnh từ số tiền hiển thị trên màn hình thanh toán. Bằng cách mua hàng hóa trong Cửa hàng PSE, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền sử dụng phương thức thanh toán mà bạn cung cấp. Khi bạn cung cấp thông tin thanh toán của mình, bạn ủy quyền cho chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm việc thay mặt cho chúng tôi) xử lý và lưu trữ thanh toán của bạn và các thông tin liên quan khác. Nếu phương thức thanh toán bạn chỉ định không thể được xác minh, không hợp lệ hoặc không được chấp nhận, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn tự động. Bạn có trách nhiệm giải quyết bất kỳ vấn đề nào chúng tôi gặp phải khi xử lý đơn hàng của bạn. Để biết thông tin về chính sách hoàn tiền và trả hàng của PSE Store, vui lòng truy cập trang Hoàn tiền và Trả hàng của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN TẠI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ MÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG ĐỂ LƯU TRỮ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.

Công ty bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ và tất cả nội dung có trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp, hoặc bằng cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của công ty.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU, CHO DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM, HOẶC TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT), HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC DƯỚI BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN CÁC DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU CÓ TRONG, HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA BỞI HOẶC KẾT QUẢ TỪ SỰ PHỤ THUỘC CỦA BẠN VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU ĐƯỢC TỪ CÔNG TY, HOẶC KẾT QUẢ TỪ SAI LẦM, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA CÁC TẬP TIN HOẶC E-MAIL, LỖI, KHIẾM KHUYẾT, VIRUS, SỰ CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI HOẶC BẤT KỲ THẤT BẠI NÀO CỦA HOẠT ĐỘNG, CÓ HOẶC KHÔNG KẾT QUẢ TỪ HÀNH VI CỦA THẦN, THẤT BẠI TRUYỀN THÔNG, TRỘM CẮP, HỦY HOẠI HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO HỒ SƠ, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CÔNG TY (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, VI PHẠM - BAO GỒM SƠ SUẤT, CHO DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG, HOẶC TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM BỊ TÍNH, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA HOẶC SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG MÀ BẠN PHẢI TRẢ CHO CÔNG TY ĐỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRONG 12 THÁNG TRƯỚC KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG.

Các giới hạn được nêu trong đoạn trên sẽ không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của công ty hoặc cán bộ, giám đốc, cổ đông hoặc nhân viên của chúng tôi đối với sự sơ suất, gian lận, hành vi sai trái cố ý hoặc cho bất kỳ vấn đề nào khác mà trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành. Ngoài ra, một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại do hậu quả, vì vậy các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Luật áp dụng

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật của tiểu bang Washington, mà không quan tâm đến các quy định xung đột pháp luật của tiểu bang này. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động theo luật pháp hoặc trong công bằng phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ chỉ được nộp tại các tòa án tiểu bang và liên bang nằm ở King County, Wash., và bạn đồng ý một cách không hủy ngang và vô điều kiện và trình lên thẩm quyền độc quyền của các tòa án đó đối với bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục phát sinh từ các Điều khoản này; với điều kiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Tiện ích và Vận tải Washington, bao gồm nhưng không giới hạn đối với khiếu nại và khách hàng chính thức về Puget Sound Energy , dịch vụ tiện ích, cơ sở vật chất và thực tiễn, sẽ được nộp cho Ủy ban Tiện ích và Giao thông Washington.

Chấm dứt

Công ty bảo lưu quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định của chúng tôi, sửa đổi Dịch vụ, chấm dứt giấy phép của bạn để sử dụng Dịch vụ và chặn hoặc ngăn chặn việc truy cập và sử dụng Dịch vụ trong tương lai. Bạn cũng có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào.

Khả năng tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

Câu hỏi & Thông tin liên hệ

Các câu hỏi hoặc nhận xét về Dịch vụ có thể được chuyển đến Puget Sound Energy tại customercare@pse.com hoặc bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 888-225-5773 hoặc 425-452-1234 và yêu cầu Chăm sóc Khách hàng. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại Customer Care, Puget Sound Energy, 355 110 Ave NE Bellevue, P.O Box 97034, Bellevue, Wash., 98009-9734.

Linh tinh

Việc công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các tiêu đề mục trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Trừ khi được quy định khác ở đây, các Điều khoản này chỉ dành cho lợi ích của các bên và không nhằm mục đích trao quyền thụ hưởng của bên thứ ba cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn đồng ý rằng thông tin liên lạc và giao dịch giữa chúng tôi có thể được tiến hành bằng điện tử.