Sửa đổi 28 Tháng Tám 2020

THÔNG BÁO VỀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông báo này mô tả cách Puget Sound Energy xử lý thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác), được thu thập bởi mối quan hệ khách hàng-tiện ích.

Các hoạt động

kinh doanh của PSE được điều chỉnh bởi Ủy ban Tiện ích và Giao thông vận tải của tiểu bang. UTC có các quy định giới hạn cách PSE có thể tiết lộ hoặc bán thông tin khách hàng cá nhân của bạn.

Các

quy định của UTC yêu cầu PSE phải xin phép bằng văn bản hoặc điện tử của khách hàng trước khi tiết lộ hoặc bán bất kỳ thông tin khách hàng cá nhân nào cho các chi nhánh, công ty con hoặc bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị dịch vụ hoặc sản phẩm. Nói cách khác, trước khi chúng tôi cung cấp tên, địa chỉ dịch vụ hoặc thông tin cá nhân khác của bạn cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm nào có ý định tiếp thị dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, chúng tôi phải xin phép của bạn để làm như vậy trước tiên. Nếu bạn chọn không cho phép chúng tôi, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các bên thứ ba này.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chèn thông tin tiếp thị vào các gói thanh toán của chúng tôi. PSE cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp mà không cho phép bạn được nhận dạng hoặc liên lạc cá nhân (ví dụ: thông tin về nhân khẩu học và sử dụng trang web), với các bên thứ ba như đối tác và nhà quảng cáo, mà không có sự cho phép của bạn. Thông tin này sẽ không chứa bất kỳ tài liệu nào có thể nhận dạng cá nhân bất kỳ cá nhân hoặc khách hàng nào.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng truy cập PSE.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1-888-225-5773.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính

sách của PSE là bảo vệ tính bảo mật của thông tin khách hàng và tuân thủ tất cả các quy định về quyền riêng tư và bảo mật của thông tin đó. “Thông tin khách hàng” có nghĩa là thông tin cá nhân của khách hàng và thông tin khách hàng độc quyền như được định nghĩa trong RCW 19.29A.010, thông tin cá nhân được định nghĩa trong chương 19.255 RCW, và thông tin cá nhân theo quy định khác của pháp luật hiện hành. Chính sách bảo mật này đặt ra các nguyên tắc hướng dẫn PSE xử lý thông tin khách hàng. PSE thu thập, giữ lại và tiết lộ thông tin khách hàng với sự đồng ý của bạn hoặc phù hợp với mục đích chính của chúng tôi, đó là cung cấp các dịch vụ tiện ích được quy định theo yêu cầu của luật tiểu bang hoặc liên bang, hoặc được ủy quyền cụ thể trong mức thuế hiệu lực của PSE hoặc bởi Ủy ban Vận tải và Tiện ích Washington.

Cam kết của chúng tôi

PSE chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bảo mật của thông tin khách hàng một cách nghiêm túc. Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng của chúng tôi được phản ánh trong các nguyên tắc này, trong đó thông báo cho các hoạt động và thủ tục của PSE khi xử lý các thông tin đó:

  • Lựa chọn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn.
  • Chú ý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các hoạt động bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng một chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi và thông qua các phương tiện thích hợp khác.
  • Bảo mật. Chúng tôi sẽ duy trì tính bảo mật của thông tin khách hàng và cung cấp quyền truy cập cho bên thứ ba chỉ trong phạm vi cần thiết để PSE thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến mục đích chính của PSE.
  • An ninh. Chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục và thủ tục bảo mật hợp lý để bảo vệ tất cả thông tin của khách hàng khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép.
  • Tuân thủ pháp luật, Quy tắc và Quy định. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương, tiểu bang và liên bang áp dụng đối với việc nhận, xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng.

THÊM THÔNG TIN

PSE thu thập thông tin cá nhân nào?

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin khi bạn thiết lập tài khoản tiện ích, nộp đơn xin việc, liên lạc với chúng tôi qua các trang mạng xã hội và yêu cầu hỗ trợ khách hàng. Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên của bạn, dịch vụ được yêu cầu, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, thông tin thanh toán, tên người dùng và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.
  • Thông tin chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng Dịch vụ Tiện ích của chúng tôi. Nếu bạn là khách hàng dịch vụ tiện ích PSE, đồng hồ đo khí và điện của chúng tôi sẽ thu thập thông tin như tiêu thụ năng lượng, thông tin chẩn đoán và kết nối, ID đồng hồ đo và dữ liệu trạng thái đồng hồ. Trong trường hợp của khách hàng năng lượng mặt trời, các đồng hồ đo thu thập lượng điện được bạn cung cấp trở lại lưới điện.
  • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi.Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ tiện ích, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập một số thông tin liên quan đến các dịch vụ đó, bao gồm thông tin nhật ký và thiết bị, thông tin vị trí và thông tin được thu thập bởi cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác.
  • Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác. Đôi khi chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các nguồn khác như dịch vụ xác minh danh tính và kết hợp thông tin đó với thông tin chúng tôi thu thập thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

PSE sử dụng thông tin mà nó thu thập về tôi như thế nào?

Nếu bạn là khách hàng dịch vụ tiện ích PSE, chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để cung cấp và cải thiện các dịch vụ tiện ích. Và nếu bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn chủ yếu để cung cấp và cải thiện các dịch vụ đó.

PSE có chia sẻ thông tin của tôi với bên thứ ba không?

Chúng tôi không bán thông tin của bạn, cũng như chúng tôi không chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên mà chúng tôi đã ký hợp đồng để cung cấp hỗ trợ khách hàng, lưu trữ web, công nghệ thông tin, xử lý thanh toán, thực hiện sản phẩm, kiểm soát gian lận, phân tích hoặc các dịch vụ pháp lý, bảo hiểm hoặc kế toán. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin của bạn, trong các trường hợp thích hợp, cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc những người khác liên quan đến một thủ tục pháp lý khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc để đáp ứng các khiếu nại, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của PSE, khách hàng của chúng tôi, người sử dụng trang web của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc công chúng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc hủy nhận dạng mà không thể được sử dụng hợp lý để nhận dạng bạn, trong phạm vi cần thiết hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến mục đích chính của chúng tôi.

Những gì về tính năng chia sẻ xã hội?

Các

dịch vụ trực tuyến của PSE có thể cung cấp các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ tích hợp khác (chẳng hạn như nút “Thích” trên Facebook), cho phép bạn chia sẻ các hành động bạn thực hiện trên các dịch vụ của chúng tôi với các phương tiện truyền thông khác và ngược lại. Việc bạn sử dụng các tính năng này cho phép chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc công chúng, tùy thuộc vào cài đặt bạn thiết lập với thực thể cung cấp tính năng chia sẻ xã hội. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến các tính năng chia sẻ xã hội, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của các thực thể cung cấp các tính năng này.

PSE bảo mật thông tin của tôi như thế nào?

PSE sử dụng các thủ tục và thủ tục bảo mật hợp lý để bảo vệ tất cả thông tin khách hàng trong phạm vi sở hữu hoặc kiểm soát của PSE khỏi việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

PSE có chuyển thông tin của tôi ra nước ngoài không?

Không. PSE có trụ sở tại tiểu bang Washington trong Hoa Kỳ và chúng tôi xử lý và lưu trữ thông tin tại Hoa Kỳ.

Những lựa chọn của tôi là gì khi nói đến thông tin của tôi?

Thông tin tài khoản trực tuyến

Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin về bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Bạn có thể truy cập vào tài khoản và thông tin sử dụng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn hoặc liên hệ với Chăm sóc Khách hàng tại số 1-888-225-5773; 1-800-962-9498 (TTY); 1-866-831-5161 (TRS). Nếu bạn muốn xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản trực tuyến của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: customercare@pse.com. (Lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và cũng có thể giữ lại các bản sao lưu trữ hoặc lưu trữ thông tin về bạn trong một khoảng thời gian nhất định.)

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: customercare@pse.com, hoặc bạn có thể gọi Bộ phận Chăm sóc Khách Hàng theo số 1-888-225-5773; 1-800-962-9498 (TTY); 1-866-831-5161 (TRS). Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại Puget Sound Energy, Quản trị viên web PSE.com, Truyền thông, Hộp thư điện tử 97034, EST-04, Bellevue, WA 98009-9734.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CALIFORNIA

Người tiêu dùng cư trú tại California được cung cấp một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của họ theo Luật “Shine the Light” (Bộ luật Dân sự California phần 1798.83) và Đạo luật Bảo mật Người tiêu dùng California hoặc “CCPA” (Bộ luật Dân sự California 1798.100 et seq). Theo đó, nếu bạn cư trú tại California, các đoạn bổ sung này áp dụng cho bạn.

Tỏa sáng ánh sáng

Mục 1798.83 của Bộ luật Dân sự California cho phép khách hàng California yêu cầu thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp có tiết lộ thông tin cá nhân (theo quy định trong luật) cho bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hay không. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (theo quy định của pháp luật) cho các công ty không liên kết vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Khách hàng California muốn yêu cầu thêm thông tin về việc tuân thủ luật này của chúng tôi hoặc có thắc mắc hoặc lo ngại về các quy định về quyền riêng tư của chúng tôi và Chính sách Bảo mật này có thể liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

Đạo luật Bảo mật Người tiêu dùng California

Các tiết lộ bổ sung liên quan đến việc thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân

Các

loại thông tin cá nhân được thu thập từ bên thứ ba: Trong 12 tháng trước đó, chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau: nhận dạng; thông tin thương mại; thông tin nhân khẩu học; thông tin tài chính; thông tin hoạt động mạng và mạng điện tử; thông tin chuyên nghiệp hoặc việc làm; thông tin giáo dục; và các thông tin khác liên quan đến hoặc có khả năng hợp lý liên quan đến bạn. Ví dụ về các điểm dữ liệu chính xác mà chúng tôi thu thập được liệt kê ở trên trong Chính sách Bảo mật của PSE trong mục “Thông tin Cá nhân nào PSE thu thập?”

Các

loại nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập từ đó: Trong 12 tháng trước đó, chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn được liệt kê ở trên trong Chính sách Bảo mật của PSE trong mục “Thông tin cá nhân nào PSE thu thập?”

Các

loại thông tin cá nhân được tiết lộ: Trong 12 tháng trước đó, chúng tôi đã tiết lộ các loại thông tin cá nhân sau đây cho mục đích kinh doanh: nhận dạng, thông tin hoạt động mạng và mạng điện tử, thông tin thương mại, thông tin nhân khẩu học, thông tin liên quan đến chuyên nghiệp hoặc việc làm, và các thông tin khác mà chúng tôi có nguồn gốc hoặc suy ra về bạn hoặc có liên quan đến hoặc có khả năng liên kết với bạn.

Các loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân được chia sẻ: Trong 12 tháng trước đó, chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân cho các loại bên thứ ba sau đây: nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi để hỗ trợ khách hàng, lưu trữ web, công nghệ thông tin, xử lý thanh toán, thực hiện sản phẩm, kiểm soát gian lận, phân tích hoặc dịch vụ pháp lý, bảo hiểm hoặc kế toán. Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin, trong các trường hợp thích hợp, cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc những người khác liên quan đến một thủ tục pháp lý khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc để đáp ứng các khiếu nại, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của PSE, khách hàng của chúng tôi, người sử dụng trang web của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc công chúng.

Quyền Người tiêu dùng California của bạn

CCPA cũng yêu cầu chúng tôi truyền đạt thông tin về các quyền bạn có nếu bạn là người tiêu dùng California để yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn, yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn, yêu cầu thêm chi tiết về thông tin của chúng tôi, yêu cầu chọn không tham gia “bán” thông tin cá nhân của bạn (nếu có) và không bị phân biệt đối xử vì thực hiện các quyền của bạn theo CCPA. Để biết chi tiết về cách thực hiện các quyền này, vui lòng xem bên dưới.

Quyền được biết: Bạn có thể yêu cầu truy cập vào các phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn trong 12 tháng qua và bạn cũng có thể yêu cầu thêm chi tiết về thông tin của chúng tôi, bao gồm các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, loại nguồn thu thập đó, mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân và các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu truy cập bằng cách liên hệ với chúng tôi tại: customercare@pse.com, hoặc bạn có thể gọi Bộ phận Chăm sóc Khách hàng theo số 1-888-225-5773; 1-800-962-9498 (TTY); 1-866-831-5161 (TRS).

Xóa: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn (tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ nhất định) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số: customercare@pse.com, hoặc bạn có thể gọi cho Chăm sóc Khách hàng theo số 1-888-225-5773; 1-800-962-9498 (TTY); 1-866-831-5161 (TRS). Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, một số dịch vụ nhất định có thể không còn khả dụng cho bạn nữa.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: customercare@pse.com, hoặc bạn có thể gọi cho Chăm sóc Khách hàng theo số 1-888-225-5773; 1-800-962-9498 (TTY); 1-866-831-5161 (TRS). Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại Puget Sound Energy, Quản trị viên web PSE.com, Truyền thông, Hộp thư điện tử 97034, EST-04, Bellevue, WA 98009-9734.