Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn, hãy xem chính sách bảo mật của chúng tôi bên dưới.

Đào tạo ứng cứu khẩn cấp


Đào tạo do giảng viên hướng dẫn tại địa điểm của bạn

PSE tài trợ đào tạo do giảng viên hướng dẫn cho lính cứu hỏa, cảnh sát, kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, trung tâm cuộc gọi 911, bộ phận công trình công cộng và các cơ quan quản lý khẩn cấp về cách ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về khí đốt và điện.

Một người hướng dẫn PSE sẽ đến địa điểm của bạn vào một ngày và giờ bạn chọn để cung cấp đào tạo về các phương pháp hay nhất khi ứng phó với khí đốt tự nhiên và/hoặc trường hợp khẩn cấp điện áp cao.

Để lên lịch đào tạo miễn phí này, hãy liên hệ với Jennifer Kauhane qua email tại publicsafety@pse.com.


Đào tạo PSE trực tuyến

Tài nguyên này dành cho những người phản hồi đầu tiên.

Đăng ký

Đăng ký trực tuyến tại p se.rtueonline.com