Sắp xếp thanh toán

Chúng tôi hiểu rằng có những lúc thuận tiện hơn khi thanh toán một hóa đơn trong các khoản thanh toán nhỏ. Chúng tôi rất vui được thỏa thuận với anh.

Vui lòng liên hệ với PSE Customer Care (888-225-5773) nếu bạn muốn thiết lập một Sắp xếp thanh toán dài hơn 3 tháng đối với các khoản phí tiêu thụ năng lượng không phải là chi phí tiêu thụ năng lượng, chẳng hạn như Dịch vụ Xây dựng.
LocalizationEspañol | Русский | 中 文

Thanh toán của bạn phải được nhận trước 5 giờ chiều PST vào ngày đến hạn.