Hướng dẫn thu nhập Chương trình Hỗ trợ

Nhấp vào tên của chương trình dưới đây để xem hướng dẫn thu nhập cho chương trình đó.

  • HELP & Warm Home
  • LIHEAP
  • Thời tiết hóa

Là một khách hàng PSE, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ thông qua các chương trình PSE HELP, và Salvation Army Warm Home Fund. Chúng tôi tận dụng các quỹ từ các nguồn lực liên bang, tiểu bang và PSE để cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn. Nếu thu nhập hàng tháng hộ gia đình của bạn thấp hơn giới hạn cho quận của bạn, như liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện.

Bước tiếp theo là liên hệ với cơ quan địa phương của bạn. Họ sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia các chương trình này hay không và sau đó hướng dẫn bạn qua quá trình này.

Nếu bạn không đủ điều kiện tham gia các chương trình này, vui lòng xem chương trình Tăng hiệu quả của chúng tôi, chương trình này cung cấp giảm giá tăng cho các khách hàng đạt tiêu chuẩn thu nhập.


1

5.563 USD

4.738 đô la

5.563 USD

2

4.758 USD

6.354 USD

5.488 $

4.533 USD

5.417 USD

4.596 USD

6.354 USD

5.383 USD

4.838 USD

3

5.354 USD

4.733 USD

5.442 đô la

4

5.946 đô la

6.858 USD

5.667 USD

6.767 USD

5.742 USD

6.725 USD

5

5.679 USD

6.533 USD

6

7.958 USD

6.575 USD

6.663 USD

7

6.985 USD

8.342 USD

8

7.772 đô la

7.772 đô la

7.772 đô la

9

9.417 USD

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Số người trong hộ gia đình

Quận Island

Quận King

Quận Kitsap

Quận Kittitas

Quận Lewis

Hạt Pierce

Skagit County

Hạt Snohomish

Hạt Thurston

Quận Whatcom

4.163 đô la

$4,804

$3,967

$3,683

$4,021

$4,708

4.233 USD

$4,208

$7,150

6.175 đô la

5.100 đô la

$6.092

5.171 $

$7,150

$6.054

$7,942

$5.258

$7,942

$6.046

6.425 USD

$8,579

$7,408

6.121 đô la

$7.308

$6,204

$8,579

$7.267

$6.900

$9,213

$6.198

$7,850

$9,213

$7,804

$7,017

$7,375

$9,850

$8,508

$7,029

$8,392

$7,121

$9,850

$7.500

$7,850

$10,483

$9,054

$8,933

$10,483

$8,879

$7,983

$8,558

$11,121

$9,604

$8,558

$8,558

$9,475

$8,558

$11,121

$8,558

$9,345

$11,754

$10,154

$9,345

$9,345

$10.017

$9,345

$11,754

$9,954

$9,345

$10,132

$12.392

$10.700

$10,132

$10,132

$10,558

$10,132

$12.392

$10,492

$10,132

$10,918

$13,025

$11,250

$10,918

$10,918

$11,100

$10,918

$13,025

$11,029

$10,918

$11,705

$13,663

$11.800

$11,705

$11,705

$11,705

$11,705

$13,663

$11,705

$11,705

$12.492

$14,296

$12.492

$12.492

$12.492

$12.492

$12.492

$14,296

$12.492

$12.492

$13,278

$14,933

$13,278

$13,278

$13,278

$13,278

$13,278

$14,933

$13,278

$13,278

$14,065

$15,567

$14,065

$14,065

$14,065

$14,065

$14,065

$15,567

$14,065

$14,065

$14,852

$16,204

$14,852

$14,852

$14,852

$14,852

$14,852

$16,204

$14,852

$14,852

$15,638

$16,838

$15,638

$15,638

$15,638

$15,638

$15,638

$16,838

$15,638

$15,638

$16,425

$17,475

$16,425

$16,425

$16,425

$16,425

$16,425

$17,475

$16,425

$16,425

$17,212

$18,108

$17,212

$17,212

$17,212

$17,212

$17,212

$18,108

$17,212

$17,212

Bảng này hiển thị các con số thu nhập cho 80% thu nhập trung bình khu vực (AMI) trong các quận được liệt kê. Trình độ chuyên môn cho PSE HELP và Salvation Army Warm Home Fund dựa trên thu nhập ròng (thu nhập sau thuế và các khoản khấu trừ được ủy quyền), và trình độ chuyên môn cho Hỗ trợ Thời tiết Trang chủ được dựa trên tổng thu nhập (thu nhập trước thuế và các khoản khấu trừ được ủy quyền).

LIHEAP là một chương trình do Liên bang tài trợ do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ quản lý. Nếu thu nhập hàng tháng hộ gia đình của bạn nhỏ hơn giới hạn cho quy mô hộ gia đình của bạn, như liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện. Bước tiếp theo là liên hệ với cơ quan địa phương của bạn.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cỡ gia đình/Gia đình

150% của FPL

$1,699

$2,289

$2,879

$3,469

$4,059

4.649 USD

5.239 USD

5.829 đô la

6.419 USD

$7.009

Là khách hàng của PSE, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông qua chương trình Hỗ trợ Thời tiết hóa tại nhà. Nếu tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình bạn (thu nhập trước thuế và các khoản khấu trừ được ủy quyền) thấp hơn giới hạn cho quận của bạn, như được liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện

.

Bước tiếp theo là liên hệ với cơ quan địa phương của bạn. Họ sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình này hay không và sau đó hướng dẫn bạn thông qua quy trình.


Nếu bạn không đủ điều kiện tham gia chương trình này, vui lòng xem chương trình Tăng cường Hiệu quả của chúng tôi, chương trình này cung cấp các khoản giảm giá tăng cho những khách hàng đủ điều kiện thu nhập.


Số người trong hộ gia đình

Quận Island

Quận King

Quận Kitsap

Quận Kittitas

Quận Lewis

Quận Pierce

Quận Skagit

Quận Snohomish

Quận Thurston

Quận Whatcom

1

$4,404

$5,888

$5,083

$4,200

$3,900

$5,017

$4,254

$5,888

$4,783

$4,483

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

$2,920

2

$5,033

$6,729

$5,808

$4,800

$4,454

$5,733

$4,863

$6,729

$5,467

$5,121

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

$3,818

3

$5,663

$7,571

$6,533

$5,400

$5,013

$6,450

$5,471

$7,571

$6,150

$5,763

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

$4,717

4

$6,292

$8,408

$7,258

$6,000

$5,615

$7,167

$6,075

$8,408

$6,833

$6,400

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

$5,615

5

$6,796

$9,083

$7,842

$6513

$6,513

$7,742

$6,563

$9,083

$7,383

$6,913

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

$6,513

6

$7,412

$9,754

$8,421

$7,412

$7,412

$8,317

$7,412

$9,754

$7,929

$7,425

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

$7,412

7

$7,804

$10,429

$9,004

$7,580

$7,580

$8,888

$7,580

$10,429

$8,475

$7,938

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

$7,580

8

$8,427

$11,100

$9,583

$8,427

$8,427

$9,463

$8,427

$11,100

$9,021

$8,450

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

$7,749

9

$9,283

$11,775

$10,163

$9,283

$9,283

$10,033

$9,283

$11,775

$9,567

$9,283

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

$7,917

10

$10,140

$12,446

$10,746

$10,140

$10,140

$10,608

$10,140

$12,446

$10,140

$10,140

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

$8,086

Những

khách hàng dưới mức thu nhập này là
khuyến khích nộp đơn


Khách hàng dưới mức thu nhập này được khuyến khích
áp dụng và có nhiều khả năng nhận dịch vụ