Hướng dẫn thu nhập Chương trình Hỗ trợ

Nhấp vào tên của chương trình dưới đây để xem hướng dẫn thu nhập cho chương trình đó.

 • TRỢ GIÚP, BDR & Warm Home
 • LIHEAP
 • Thời tiết hóa
Formats the Html codes.FormatFix the Html to be XHtml compliantFix Write Validate that the text is XHtml compliant.Validate Proofing

Là khách hàng của PSE, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông qua các chương trình PSE HELP và Salvation Army Warm Home Fund. Chúng tôi tận dụng tiền từ các nguồn lực liên bang, tiểu bang và PSE để cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn. Nếu thu nhập hàng tháng của hộ gia đình bạn thấp hơn giới hạn cho quận của bạn, như được liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện.

Bước tiếp theo là liên hệ với cơ quan địa phương của bạn. Họ sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia các chương trình này hay không và sau đó hướng dẫn bạn trong quá trình này.

 • Quỹ nhà ấm áp của Salvation Army
 • Nếu bạn không đủ điều kiện tham gia các chương trình này, vui lòng xem chương trình Tăng cường Hiệu quả của chúng tôi, chương trình này cung cấp các khoản chiết khấu tăng lên cho những khách hàng đủ điều kiện thu nhập.


  Số người trong hộ gia đình

  Quận Đảo

  Quận King

  Quận Kitsap

  Quận Kittitas

  Quận Lewis

  Hạt Pierce

  Quận Skagit

  Quận Snohomish

  Quận Thurston

  Quận Whatcom

  1

  $4,404

  $5,888

  $5,083

  $4,200

  $3,900

  $5,017

  $4,254

  $5,888

  $4,783

  $4,483

  2

  $5,033

  $6,729

  $5,808

  $4,800

  $4,454

  $5,733

  $4,863

  $6,729

  $5,467

  $5,121

  3

  $5,663

  $7,571

  $6,533

  $5,400

  $5,013

  $6,450

  $5,471

  $7,571

  $6,150

  $5,763

  4

  $6,292

  $8,408

  $7,258

  $6,000

  $5,567

  $7,167

  $6,075

  $8,408

  $6,833

  $6,400

  5

  $6,796

  $9,083

  $7,842

  $6,483

  $6,013

  $7,742

  $6,563

  $9,083

  $7,383

  $6,913

  6

  $7,300

  $9,754

  $8,421

  $6,963

  $6,713

  $8,317

  $7,050

  $9,754

  $7,929

  $7,425

  7

  $7,804

  $10,429

  $9,004

  $7,570

  $7,570

  $8,888

  $7,570

  $10,429

  $8,475

  $7,938

  8

  $8,427

  $11,100

  $9,583

  $8,427

  $8,427

  $9,463

  $8,427

  $11,100

  $9,021

  $8,450

  9

  $9,283

  $11,775

  $10,163

  $9,283

  $9,283

  $10,033

  $9,283

  $11,775

  $9,567

  $9,283

  10

  $10,140

  $12,446

  $10,746

  $10,140

  $10,140

  $10,608

  $10,140

  $12,446

  $10,140

  $10,140

  11

  $10,997

  $13,121

  $11,325

  $10,997

  $10,997

  $11,183

  $10,997

  $13,121

  $10,997

  $10,997

  12

  $11,853

  $13,792

  $11,904

  $11,853

  $11,853

  $11,853

  $11,853

  $13,792

  $11,853

  $11,853

  13

  $12,710

  $14,463

  $12,710

  $12,710

  $12,710

  $12,710

  $12,710

  $14,463

  $12,710

  $12,710

  14

  $13,567

  $15,138

  $13,567

  $13,567

  $13,567

  $13,567

  $13,567

  $15,138

  $13,567

  $13,567

  15

  $14,423

  $15,808

  $14,423

  $14,423

  $14,423

  $14,423

  $14,423

  $15,808

  $14,423

  $14,423

  16

  $15,280

  $16,483

  $15,280

  $15,280

  $15,280

  $15,280

  $15,280

  $16,483

  $15,280

  $15,280

  17

  $16,137

  $17,154

  $16,137

  $16,137

  $16,137

  $16,137

  $16,137

  $17,154

  $16,137

  $16,137

  18

  $16,993

  $17,829

  $16,993

  $16,993

  $16,993

  $16,993

  $16,993

  $17,829

  $16,993

  $16,993

  19

  $17,850

  $18,500

  $17,850

  $17,850

  $17,850

  $17,850

  $17,850

  $18,500

  $17,850

  $17,850

  20

  $18,707

  $19,175

  $18,707

  $18,707

  $18,707

  $18,707

  $18,707

  $19,175

  $18,707

  $18,707

  Bảng này cho thấy số thu nhập cho 80 phần trăm thu nhập trung bình khu vực (AMI) ở các quận được liệt kê. Trình độ đủ điều kiện cho PSE HELP và Salvation Army Warm Home Fund dựa trên thu nhập ròng (thu nhập sau thuế và các khoản khấu trừ được ủy quyền), và đủ điều kiện cho Hỗ trợ Thời tiết Gia đình dựa trên tổng thu nhập (thu nhập trước thuế và các khoản khấu trừ được ủy quyền

  ).

  LIHEAP là một chương trình được liên bang tài trợ do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ quản lý. Nếu thu nhập hàng tháng của hộ gia đình bạn nhỏ hơn giới hạn cho quy mô hộ gia đình của bạn, như được liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện. Bước tiếp theo là liên hệ với cơ quan địa phương của bạn.


  Quy mô hộ gia đình/gia đình

  150% của FPL

  1

  $1,823

  2

  $2,465

  3

  $3,108

  4

  $3,750

  5

  $4,393

  6

  $5,035

  7

  $5,678

  8

  $6,320

  9

  $6,963

  10

  $7,605

  Là khách hàng của PSE, bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông qua chương trình Hỗ trợ Thời tiết hóa tại nhà. Nếu tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình bạn (thu nhập trước thuế và các khoản khấu trừ được ủy quyền) thấp hơn giới hạn cho quận của bạn, như được liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện

  .

  Bước tiếp theo là liên hệ với cơ quan địa phương của bạn. Họ sẽ xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình này hay không và sau đó hướng dẫn bạn thông qua quy trình.


  Nếu bạn không đủ điều kiện tham gia chương trình này, vui lòng xem chương trình Tăng cường Hiệu quả của chúng tôi, chương trình này cung cấp các khoản giảm giá tăng cho những khách hàng đủ điều kiện thu nhập.


  Số người trong hộ gia đình

  Quận Island

  Quận King

  Quận Kitsap

  Quận Kittitas

  Quận Lewis

  Quận Pierce

  Quận Skagit

  Quận Snohomish

  Quận Thurston

  Quận Whatcom

  1

  $4,404

  $5,888

  $5,083

  $4,200

  $3,900

  $5,017

  $4,254

  $5,888

  $4,783

  $4,483

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  $2,920

  2

  $5,033

  $6,729

  $5,808

  $4,800

  $4,454

  $5,733

  $4,863

  $6,729

  $5,467

  $5,121

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  $3,818

  3

  $5,663

  $7,571

  $6,533

  $5,400

  $5,013

  $6,450

  $5,471

  $7,571

  $6,150

  $5,763

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  $4,717

  4

  $6,292

  $8,408

  $7,258

  $6,000

  $5,615

  $7,167

  $6,075

  $8,408

  $6,833

  $6,400

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  $5,615

  5

  $6,796

  $9,083

  $7,842

  $6513

  $6,513

  $7,742

  $6,563

  $9,083

  $7,383

  $6,913

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  $6,513

  6

  $7,412

  $9,754

  $8,421

  $7,412

  $7,412

  $8,317

  $7,412

  $9,754

  $7,929

  $7,425

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  $7,412

  7

  $7,804

  $10,429

  $9,004

  $7,580

  $7,580

  $8,888

  $7,580

  $10,429

  $8,475

  $7,938

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  $7,580

  8

  $8,427

  $11,100

  $9,583

  $8,427

  $8,427

  $9,463

  $8,427

  $11,100

  $9,021

  $8,450

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  $7,749

  9

  $9,283

  $11,775

  $10,163

  $9,283

  $9,283

  $10,033

  $9,283

  $11,775

  $9,567

  $9,283

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  $7,917

  10

  $10,140

  $12,446

  $10,746

  $10,140

  $10,140

  $10,608

  $10,140

  $12,446

  $10,140

  $10,140

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  $8,086

  Những

  khách hàng dưới mức thu nhập này là
  khuyến khích nộp đơn


  Khách hàng dưới mức thu nhập này được khuyến khích
  áp dụng và có nhiều khả năng nhận dịch vụ