Đi không cần giấy tờ

Chúng tôi nhận thấy bạn đã đăng ký nhận hóa đơn qua thư. Hãy cân nhắc việc không cần giấy tờ để thanh toán hóa đơn nhanh nhất và thuận tiện nhất.

  • Nhanh quá. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi bản sao kê của bạn đến.
  • Nó an toàn. Xem tối đa 24 tháng lịch sử tài khoản trong tài khoản được bảo vệ của bạn.
  • Thật dễ dàng. Không còn rắc rối với hóa đơn giấy.

Nếu bạn đăng ký thanh toán không cần giấy tờ, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn. Bạn cũng có thể cập nhật địa chỉ email của mình trong cài đặt tài khoản của mình.

Go paperless