Cách sử dụng của tôi

Xem ô sử dụng của bạn

Xem cách sử dụng của tôi

So sánh năng lượng với thời tiết, hóa đơn hàng tháng và hơn thế nữa.

Xem cách sử dụng của tôi
Phân tích mức sử dụng của bạn

Phân tích mức sử dụng của tôi

Thực hiện một phân tích năng lượng gia đình để có được một biểu đồ sử dụng năng lượng được cá nhân hóa.

Phân tích mức sử dụng của tôi
Ngói ngân hàng heo

Các cách để lưu

Nhận các mẹo được cá nhân hóa về cách tiết kiệm tiền và tiết kiệm năng lượng hơn.

Các cách để lưu