Hỗ trợ cho khách hàng đủ điều kiện thu nhập

Puget Sound Energy cung cấp hai chương trình: PSE HELP (Home Energy Lifeline Program) và hỗ trợ thời tiết. Việc đủ điều kiện cho cả hai chương trình dựa trên thu nhập của bạn và số người sống trong nhà của bạn.