Dự án Thủy điện Sông Baker

Giấy phép và sửa đổi FERC

Bấm vào tiêu đề tài liệu để xem tài liệu.


Giấy phép dự án sông Baker

L ệnh FERC về đề nghị giải quyết, cấp giấy phép mới và bãi bỏ Đơn sửa đổi là Moot — 17 tháng 10 năm 2008


Thỏa thuận giải quyết toàn diện dự án sông Baker

Hiệp định giải quyết toàn diện Dự án Thủy điện Baker River — 30/11/2004

Thỏa thuận dàn xếp Errata — 10 tháng 5 năm 2005

Sửa đổi giấy phép

L ệnh sửa đổi Giấy phép của FERC — 16 tháng 12 năm 2010

Đơn hàng FERC xác nhận phát điện thủy điện gia tăng cho tín dụng thuế sản xuất — 16/12/2010

Thông báo ERC Errata, Lệnh sửa đổi Giấy phép — 10 tháng 1 năm 2011