Đại diện địa phương Hạt Pierce


Liz Purdy

Liz Purdy

Trưởng đại diện tham gia cộng đồng
Whatcom và Island County, và tạm thời bao gồm Pierce

Phòng: Tham gia cộng đồng
Email: elizabeth.purdy@pse.com