Đại diện địa phương Quận Whatcom


Liz Purdy

Liz Purdy

Trưởng đại diện tham gia cộng đồng
Quận Whatcom và Đảo

Phòng: Tham gia cộng đồng
Email: elizabeth.purdy@pse.com