Các nhà cung cấp Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi hoặc vấn đề cho PSE liên quan đến đăng ký, Ariba Network, lập hóa đơn và thanh toán. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây.

Thông tin liên hệ: