Hình thức tiếp xúc cắt tỉa cây

Warning
Nếu đây là trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ 911 và không gửi mẫu đơn này. Nếu bạn cảm thấy đây là vấn đề cấp bách cần được chú ý ngay lập tức, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số 1-888-225-5773 và không gửi mẫu đơn này.

Puget Sound Energy (PSE) cắt cây để duy trì nguồn điện an toàn và đáng tin cậy. Nếu bạn nhận thấy một cây đang nguy hiểm gần đường dây trên cao, vui lòng điền vào mẫu này để cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về vấn đề. Bạn cũng có thể liên hệ với chuyên viên Arborist địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ gửi một chuyên viên được chứng nhận PSE để điều tra miễn phí cho bạn. Hãy nhớ rằng, nó chỉ an toàn cho các chuyên gia cắt tỉa cây được đào tạo đặc biệt để cắt thảm thực vật đang phát triển gần đường dây điện. Vui lòng xem các câu hỏi thường gặp khác về việc cắt tỉa cây.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Tree Trimmer của chúng tôi.

*Các trường bắt buộc

Thông tin liên hệ
Số tài khoản
Vị trí chi tiết của vấn đề
Mô tả chi tiết về vấn đề hoặc câu hỏi

*Xin lưu ý rằng PSE không cắt dây dịch vụ, đó là dây dẫn chạy từ cực PSE và gắn vào nhà hoặc cột đồng hồ đo của bạn. Nếu bạn có vấn đề với đường dây dịch vụ của mình, vui lòng gọi dịch vụ Khách hàng tại số 1-888-225-5773.

Xin lưu ý rằng việc gửi mẫu đơn chỉ được giám sát từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc bình thường. Bạn sẽ được liên lạc về câu hỏi hoặc mối quan tâm của bạn, thường trong vòng ba ngày làm việc.