Kế hoạch tài nguyên tích hợp

Puget Sound Energy (PSE) lên kế hoạch trước nhiều năm để đảm bảo chúng tôi có nguồn cung cấp và cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp năng lượng sạch, an toàn và đáng tin cậy. PSE hiện đang khởi động Báo cáo Tiến độ Điện 2023 và Quy trình Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp Tiện ích Khí 2023 (IRP).

IRP là một quan điểm hơn 20 năm về nhu cầu tài nguyên năng lượng của PSE, được phát triển thông qua một quy trình lập kế hoạch đánh giá một loạt các kết quả tiềm năng trong tương lai có thể ảnh hưởng đến khả năng của PSE trong việc đáp ứng nhu cầu cung cấp khí đốt điện và khí tự nhiên của khách hàng. Phân tích xem xét các chính sách, chi phí, điều kiện kinh tế và các hệ thống năng lượng vật lý, và đề xuất điểm khởi đầu để đưa ra quyết định về những nguồn tài nguyên nào có thể được mua trong tương lai.

IRP 2021 của PSE đã được đệ trình với Ủy ban Tiện ích và Giao thông Washington vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 và cung cấp nền tảng cho Kế hoạch thực hiện Năng lượng sạch đầu tiên của PSE.

Báo cáo tiến độ 2023 Electric và 2023 Tiện ích khí IRP

PSE đã đệ trình kết thúc 2023 Gas Utility IRP2023 Electric Progress Report với Ủy ban Tiện ích và Giao thông Washington vào ngày 31 tháng 3 năm 2023.