Mẫu cập nhật liên hệ tỷ lệ gián đoạn PSE

Puget Sound Energy rất vui lòng cung cấp cho bạn dịch vụ điện theo các điều khoản của bảng giá gián đoạn của bạn.

Bằng cách sử dụng dịch vụ theo bảng giá này, bạn phải dự đoán rằng dịch vụ có thể bị gián đoạn theo yêu cầu của PSE để duy trì hoặc quản lý tính toàn vẹn của hệ thống điện, hoặc để hỗ trợ PSE trong việc quản lý nguồn cung cấp năng lượng và tài nguyên.

Vui lòng điền vào tất cả các trường dưới đây. Điều quan trọng là phải bao gồm các nhân viên được ủy quyền hành động theo thông báo của Puget Sound Energy để hạn chế hoặc ngừng dịch vụ điện trong thời gian hạn chế.

Bạn có thể cập nhật biểu mẫu này để cập nhật hoặc cập nhật hàng năm theo yêu cầu do thay đổi nhân sự của bạn.

* Các trường bắt buộc

Thông tin tài khoản:

Liên hệ công ty:

Liên hệ Công ty thay thế 1:

Liên hệ Công ty thay thế 2:

Biểu giá: