Đại diện địa phương quận King


Amanada Reykdal

Amanda Reykdal

Trưởng đại diện tham gia cộng đồng
Quận King và Đông Washington

Phòng: Tham gia cộng đồng
Email: amanda.reykdal@pse.comKaren Brubeck

Karen Brubeck

Trưởng đại diện tham gia cộng đồng
Quận Kitsap và Đảo Vashon

Phòng: Tham gia cộng đồng
Email: karen.brubeck@pse.com