Nhân viên PSE

Thông tin bạn có thể truy cập từ mọi nơi

Trang này cho phép nhân viên PSE và gia đình họ truy cập vào một số thông tin và dịch vụ nhất định từ bất cứ nơi nào trên Web.

Lợi ích sức khỏe PSE

Trang web Trung tâm Dịch vụ Lợi ích PSE, uPoint, là nguồn lực của bạn để thực hiện thay đổi đăng ký và tìm thông tin về các lợi ích của bạn, chẳng hạn như sách nhỏ kế hoạch. Truy cập http://www.yourbenefitsresources.com/pse để đăng nhập bằng ID người dùng và mật khẩu an toàn của bạn.

Lá và chỗ ở

Làm thế nào PSE có thể giúp

Các chương trình Lá và chỗ ở cung cấp hỗ trợ khi các nghĩa vụ, sức khỏe hoặc các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bạn.

Nhân viên PSE

Danh bạ và Biểu mẫu

Danh bạ và mẫu đơn để báo cáo vắng mặt và các vấn đề khác liên quan đến việc nghỉ và chỗ ở.

Xem thêm
PSE Employee

Sửa đổi công việc & nhiều hơn nữa

Thông tin về việc thay đổi công việc, bao gồm nhiệm vụ chuyển tiếp và chỗ ở hợp lý.

Xem thêm
Worker's compensation

Bồi thường của người lao động

Thông tin và danh sách kiểm tra bồi thường cho công nhân.

Xem thêm
PSE Employee

Trở lại làm việc

Một danh sách kiểm tra nhân viên để trở lại làm việc sau khi nghỉ phép y tế vắng mặt.

Xem thêm
PSE Employee

Lương quân đội

Hướng dẫn bổ sung lương quân sự của PSE.

Xem thêm
PSE Employee

Điều trị bằng thuốc và rượu

Nhân viên tham gia chương trình điều trị rượu và thuốc nội trú có thể đủ điều kiện để được bảo hiểm theo kế hoạch phúc lợi của PSE cho khuyết tật ngắn hạn cũng như nghỉ y tế gia đình.

Xem thêm
Khuyết tật dài hạn

Khuyết tật dài hạn

Thông tin về Khuyết tật dài hạn và sự chấp thuận ảnh hưởng đến lợi ích PSE của bạn như thế nào.

Xem thêm